Mesafeli Satış Sözleşmesi

UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta çıktı alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır. 1. TARAFLAR İşbu sözleşme ve Platformda yer alan diğer kurallar WeParents tarafından sunulan veya aracılık edilen hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Platformunda kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. İşbu mesafeli satış sözleşmesi tüketici müşteriler için geçerlidir. İşbu Sözleşmenin Müşteri tarafı tüzel kişi ise hizmet tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. 1.1. Satıcı Adı : WeParents Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Adresi : Maslak Mh. AOS 55.Sk. 42 Maslak A Blok No:2/25 Sarıyer/ İSTANBUL
Email : destek@weparents.co 1.2. Alıcı Adı – Soyadı/TC.No :
Adresi :
Telefon :
Email : 2. TANIMLAR WEPARENTS: WeParents Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin sahibi olduğu elektronik ortamda bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile sağlanan veri alışverişi ve görüntülü görüşme yapılması işleminin yapılmasını sağlayan web sitesi ve mobil aplikasyonu sağlayan aracı hizmet sağlayıcısını, MÜŞTERİ: Mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, UZMAN: Uzmanlık alanlarında yetkinliğe ve işbu sözleşmeye konu hizmetin satıcısı sıfatına sahip gerçek kişiyi, PLATFORM: İşbu sözleşmeye konu WeParent’a ait web sitesi ve mobil aplikasyon sistemini, HİZMET: Ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu, KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: İşbu mesafeli satış sözleşmesinden önce Platforma üye olurken Müşterilerin kabul ettiği sözleşmedir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde sadece satış ile ilgili hükümlere yer verilmiş olup burada yer almayan konularla ilgili üyelik sözleşmesi geçerlidir. İŞ ORTAĞI: Ödeme konusunda hizmet alınan sözleşmeli ödeme sağlayıcı kuruluşu, İfade eder. 3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU, KAPSAMI ve GENEL HÜKÜMLER 3.1: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu, Müşteri’nin, WeParents’a ait Platformdan, mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de ve ürünün sayfasında belirtilen niteliklere sahip hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur. 3.2: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 3.3: Müşteri ve Uzman, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında WeParents’in mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu, Müşteri ve Uzman tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu Hizmet’le ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 3.4: WeParents yalnızca bir dijital platformdur. Platform aracılığıyla verilen hizmetler sağlık hizmeti teşkil etmez. Hamilelik ve hamilelik sonrası dönemde yararlı olması amaçlanan alanlarda bilgilerin temin edinilmesini kolaylaştıran bir platformdur. 3.5: Müşteri tarafı tüzel kişi ise hizmet tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. 3.6: Müşteri, hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli onayları verdiğini kabul eder. Randevu ödemenin yapılması ile alınmış sayılır. Randevuya ilişkin ilgili hizmetin tamamlanması ödeme işlemi tamamlandıktan sonra alınan randevu tarihinde yerine getirilecektir.
Müşteri'nin ödemeyi yapması ve randevuyu iptal etmemesi halinde alınan randevuya gelmemesi durumunda WeParents bu sözleşmeye göre edimini yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri'nin geçerli randevuya gelmemesinden kaynaklanan her türlü zarar Müşteri'ye aittir. 3.7: İş sözleşmeye konu online hizmeti, Randevu kimin adına alındı ise o kişiye sunulur, bu kişinin Müşteri olduğu varsayılmaktadır. Aksine herhangi bir talep kabul edilmeyecek olup bu durumda alınan ücretin iadesi mümkün değildir. 3.8: Müşteri ve Uzman, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklı doğabilecek ihtilaflardan dolayı WeParents’in, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi,Uzman Hizmet Sözleşmesi, Gizlilik Bildirimi ve Platformdaki diğer kurallar kapsamında, WeParents’in söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler. 3.9: Uzman, Platform üzerinden yapılacak satışlar ile ilgili Müşteri’nin yapacağı ödemelerin, kendi adına WeParents tarafından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.10: Taraflar, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu Hizmet’in sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Uzman’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşteri, Uzman’nın satışa sunduğu Hizmet’lere ilişkin bedellerin Uzman nam ve hesabına tahsil edilmesi konusunda münhasır olarak WeParents’ı yetkilendirdiğini kabul etmektedir. Bu yetkilendirmenin Uzman tarafından iptal edilmesi halinde WeParents, Uzman Hizmet Sözleşmesi’ni ya da Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesini feshetme ve Uzman’nın Platform üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri, Hizmet’lere ilişkin ödemeyi WeParents’a yapmakla ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır. 4. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI ÜRÜN, DETAY, MİKTAR, ARA TOPLAM, TOPLAM KDV, KDV DAHİL TOPLAM
#, #, #, #, #, #
Fiyat hizmet sayfasında ve ödeme sayfasında görüntülenmektedir. 5. ÜRÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ 5.1 WeParents, Elektronik ortamda sağlanan, Kullanıcının talebi doğrultusunda umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri alışverişi ve görüntülü görüşme yapılması sağlayan bir platformdur. 5.2 Sözleşme Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiştir. 6. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI Hizmet online olarak sağlandığı için bir masraf ödemesi olmayacaktır. 7. CAYMA HAKKI Müşteri, Platform’da sunulan Hizmet’e ilişkin olarak alınan randevu saatinden 12 saat öncesine kadar herhangi bir gerekçe göstermeden ve bir ceza ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri, Platform’da sunulan Hizmet’e ilişkin olarak alınan randevu saatine 12 saatten daha az bir süre kala Müşteri tarafından iptal edilen Hizmet’in (Kaza, hastalık, vefat, doğal afet vb. acil durumlar haricinde) ücretini ödemekle yükümlüdür. Cayma hakkı, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Müşteri’nin cayma hakkının kullanma iradesini içeren bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak Uzman’a yöneltilmesi gerekmektedir. Platform üzerinden Uzman’lara cayma hakkı sunulması durumunda, Uzman Müşteri’lerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına dair teyit bilgisini derhal Müşteri’ye iletecektir.
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Müşteri’nin onayı ile ifasına başlanan Hizmet’lerde ve elektronik ortamda anında ifa edilen Hizmet’lerde cayma hakkı kullanılmaz.
Müşteri Platform üzerinden Uzmanların uygun olduğu zaman ve tarihleri görüntüleyerek randevu alabilir. Müşteri, bu şekilde randevu almış olup, kararlaştırılan gün ve saatte danışman ile görüşmeye katılmak istemezse görüşme saatinden 12 saat öncesine kadar sözleşmeden cayabilir ya da randevuyu değiştirebilir. Ancak anlık alınan randevuda sunulan hizmetlerde Müşteri’ler cayma hakkını kullanamazlar. Alınan anlık randevularda ücret hiçbir şekilde iade edilmez. Müşteri bir defaya mahsus olmak üzere 24 (YirmiDört) saat öncesinde Randevu değişliği yapabilmektedir. WeParents’in bu hususlarda hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri, talep ve şikayetlerini site yönetimine iletebilir. 8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda Müşteri’nin yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri yetkilidir. 9. MAL/HİZMETİN FİYATI Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte Müşteri’ye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. 10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Müşteri’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı İş Ortağının uğradığı zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır. 11. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında Müşteri’nin ve Uzman’nın WeParents’a bildirdiği elektronik posta veya telefon numarası aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, faaliyetin dijital bir iş olması sebebiyle işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda WeParents’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 12. YÜRÜRLÜK 12 (oniki) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmak veya olumlu bir fiili hareket olarak ödeme yapmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Kullanım deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. WeParents'ı kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.

Sitemizde bulunan içeriklerin izin alınmadan bir başka platformda yayınlanması yasaktır.